Actualizació de valors catastrales (“amnistia cadastral”)

La Direcció General del Catastro activarà un procés extraordinari de regularització per localitzar els immobles que els seus propietaris, no tributan per ells o ho fan de forma incompleta. Es el que es denomina la amnistia cadastral, un procés que permetrà regularitzar cents de milers d’immobles.

En Espanya existeixen molts immobles y alteracions conctructives realitzades sense declarar al Cadastre, milers i milers de metres quadrats de vivendes, no declarats i que es podran regularitazar amb una pagament de 60 € més els pagaments dels darrers 4 anys amb interessos i demora.

Aquesta falta de declaració provoca que la recaudació obtinguda en alguns impostos sigui inferior a la que hauria de ser:

  • Aquest és el cas del IBI i de la plusvàlua municipal, que es calcula exclusivament a partir dels valors cadastrals.
  • I també afecta parcilament a la recaudació dels altres impostos, com per exemple el IRPF. Els propietaris d’un immoble no llogat o que no es constitueix en la seva vivenda habitual que ha d’imputar-se una major renta de entre el 1,1% i el 2% del seu valor cadastral.
Amnistia cadastral

Procedimient de regularizació catastral 2013-2016

Per donar cumpliment a la modificació, que amb efectes des de 1 de gener de 2013, la Llei 16/2012 ha introduit en la Ley del Catastro inmobiliario, la Dirección General del Catastro ha analitzat la situació dels valors catastrals en els diferents municipis espanyols, amb l’objecte de determinar el valor catastral vigen i del mercat.

Amb l’objectiu de que aflorin aquestes propietats irregularitats la Dirección General del Catastro activarà un procés extraordinari de regularització per localitzar els immobles que no tributen per ells o ho fan de forma incompleta.

Tasa de regularització cadastral

Per posar en marxa aquesta «ammnistia cadastral, se ha creat la tasa de regularització cadastral, tribut de caràcter estatal, imponible a la regularització i que els subjectes passius són les persones y entés que hauran de tenir la condició de subjecte passiu del Impost sobre Bens i Immobles (IBI) en l’exercici en que s’inicia la regularització. Es reportarà amb l’inici del procés una quantia de 60 euros per immoble objecte del procediment.

Per tan, si algun dels immobles no consta en els Cadastre o si consta, peròn no ha declarat les alteracions cadastrals realitzades en ell, podrà regularitzar les seves dades cadastrals gant una tasa de tans sol 60 euros i sense tenir que satisfer sancions per això. i evitar aixíu una multa de fins 6.000 euros.