En aquest apartat expliquem en quin casos es fa servir el model 901N cadastre per modificar la titularitat d’una o vàries parcel·les cadastralscatastro_girona

Hi ha obligació de presentar declaració cadastral en el model 901N respecte d’un be immoble si se ha: 

  • Adquirit (per compra, herència, donació,…) o consolidat (per extinció del dret d’usfruit de tercers) la propietat.
  • Constituït, modificat o adquirit un dret real d’usfruït, superfície o concesió administrativa
  • Constituït a favor d’un tercer un drea real de ús, diferent als anteriors, sotmés a imputació de rentes immobiliarias en l’IRPF.
  • Variant la quota de participació de la comunitat o entitat sense personalitat jurídica titular del immoble.
  • Variant la composició interna en la comunitat o entitad sense personalitat jurídica titular del immoble.
  • Variant la quota de participació dels cònjuges titulars del immoble o la quota sobre els drets comuns.

(en cas de vàries parcel·les cadastrals s’ha d’adjuntar un Annex per nombrar-les)

Si se ha deixat de ser el titular d’un immoble al haber cesat en el dret de la propietat, usdefruit, superfície o concessió administativa, ha de presentar sol·licitud cadastral de baixa de titularitat.

Si es titular d’un dret real de gaudir (us, habitació,etc.) diferent del usfruit o superfície, sotmés a imputació de rentes immobiliaries en l’IRPF i vol fer constar, a efectes informatius, la seva adquisició, existència o cessament de titularitat de drets de gaudir.

Está inscrit com a titular catastral y no ha esta mai titular d’un dret que li atribueix dita titularitat ha de interpossar recurs de reposició.

Girona