Segregacions o Agrupacions en finques rústiques

La finca mínima admesa en el sòl no urbanitzable és aquella que s’ajusta a les Unitats mínimes de conreu o a la Unitat mínima de Producció Forestal, establertes en l’annex del decret de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Decret 169/1983 de 12 d’abril sobre unitats mínimes de conreu, i al Decret 35/1990 de 23 de gener sobre unitats mínimes forestals.

Aquestes unitats mínimes establertes són les següents:

  • Unitat mínima de conreu en terreny de secà: 3 Ha. 
  • Unitat mínima de conreu en terreny de regadiu: 1 Ha. 
  • Unitat mínima de producció forestal: 25 Ha. 
segregacions finca girona

Queden prohibides les divisions i/o segregacions de terrenys en el sòl no urbanitzable en qualsevol dels següents casos:

a) Si de la segregació o divisió en resulten finques amb superfícies inferiors a la unitat mínima de conreu o a la unitat mínima de producció forestal, d’acord amb l’apartat 2 del present article.

b) Si la finca està vinculada a una edificació i es considera indivisible per aplicació de les normes sobre superfícies mínimes de terrenys
vinculades a les construccions en el sòl no urbanitzable.

c) Si la finca no disposa d’accés directe a les carreteres, vies rurals, camins, pistes forestals o d’altres vials de domini públic i les
establertes en els paràmetres del sòl no urbanitzable.

– Podran autoritzar-se segregacions inferiors a la unitat mínima de conreu o forestal quan aquestes passin automàticament a agrupar-se a finques colindants i la superfície resultant de l’agrupació, així com la superfície restant de la finca matriu de la qual s’hagi realitzat la segregació, resultin iguals o superiors a la unitat mínima de conreu o forestal que en cada cas sigui d’aplicació.  En aquests casos haurà d’acreditar-se la inscripció de l’agrupació en el Registre de la Propietat, i la superfície resultant de la finca matriu respecte a la qual s’ha realitzat la segregació.

– Quan es produeixi la transmissió d’una finca que no compleixi la condició de finca mínima segons les prescripcions d’aquest article, per qualsevol títol, aquella serà inedificable a tots els efectes.

– Les divisions i les segregacions, així com les agrupacions en el sòl no urbanitzable estan subjectes a prèvia llicència municipal.