Amb molta freqüència el límit cadastral no reflexa amb exactitud la delimitació real de les finques i no concorden les superfícies reals o segons escriptures amb la superfície cadastral. Això és degut al fet que les successives revisions que l’Administració ha vingut realitzant s’han basat sistemàticament en els antics cadastres i no s’han tingut en compte les diferents segregacions, parcel·lacions i altres operacions que s’han fet constar en el RegistreFita que delimita la finca rústica

de la Propietat. Per aquest motiu sovint es presenten dues problemàtiques diferents:

El desfasament entre el dibuix cadastral i el límit real de la finca és considerable.

El límit real, acotat i determinat sobre el terreny, descriu un dibuix diferent del que reflecteix el cadastre, i en conseqüència, les superfícies real, cadastral i segons escriptures són diferents i no quadren.

La finca no té correspondència cadastral.
La finca delimitada sobre el terreny disposa d’escriptures inscrites en el Registre de la Propietat, però per diferents motius no figura al cadastre i, per tant, no hi ha parcel·les cadastrals que reflecteixin l’existència de la finca.