Loading...

Peritatges judicials Girona

Els peritatges i informes pericials són necessaris davant d’un conflicte legal entre veïns pels límits d’una propietat, per una expropiació o de qualsevol altra qüestió. Els perits amb coneixements especialitzats i reconegudes, realitzem informes per a advocats i tribunals de justícia amb un dictamen sobre els punts litigiosos.

Alguns exemples d’informes pericials són determinar la partió entre dues finques veïnes, determinar la superfície real d’una finca, constatar errors o anomalies en el Cadastre, assenyalar si una obra ha estat correctament executada, determinar els danys i perjudicis generats en una finca per una tercera persona, etc.

Peritatges Topogràfics per a advocats i gestories:

  • Dictàmens i informes judicials pericials per determinacions rústiques i urbanes.
  • Medicions i informes pericials, ressolució de conflictes sobre límits i cabudes.
  • Conflictes entre límits de finques registrals.
  • Discrepàncies i errors en el cadastre o al registre de la propietat.
  • Resolució de conflictes en la llei de costes i dominis públics d’aigua.
  • Geolocalització de bens i immobles, activitats econòmiques, etc.
  • Estudis històrics de finques registrals a través de les escriptures, cadastre i amillarament.
  • Expropiació i ocupació de terrenys i finques.

Peritatges judicials

Davant conflictes d’interessos que derivan en plet civil, nosaltres com a pèrits judicials exercim quan es precís, compareixent en els judicis i aportant els nostres dictàmens de manera objectiva segons el nostre lleial saber i entendre, tal com estableix la Llei d’Enjudiciament Civil 1/2.000 de 7 de gener (Article 335).

Estem inclosos a les llistes de pèrits del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, els geògrafs i aparelladors realitzem sempre peritatges amb la professionalitat tal com requereix la situació i tenim amplia experiència en diferents camps de les nostres professions.