Loading...

Fites o termes en finques forestals, finques rústiques o camps agrícoles.

Del llibre de Costum sobre Termenals, Camins i Aigües de l’Oficina d’Estudis jurídics Mancomunitat de Catalunya de 1918-1924. En aquest article podem extreure i entendre com antigament es realitzava l’atermenament o afitament de les finques rútiques, finques forestals o camps agrícoles. També es pot extreure la validesa, a dia d’avui i que sempre han tingut  respecte el límit real de les finques a partir de les fites finques rústiques.

Dels termenals assesanyalats amb termes

De les termes

1.- Qué és atermenar una finca? És bon costum fer les termes de pedra de mena diferent de les que hi hagi en el tros que s’ha atermenar i en els del seu voltant.

2.- Com es posen els termes? Les termes s’han de posar dretes i de manera que la part més estreta segueixi la direcció de la ratlla del termenal.

3.- Qui les posa els termes?  En cap cas no pot posar una terme, ni tampoc adreçar-la, un sol dels propietaris de les terres que termenegen, sinó tots junts, ni pot, tampoc, cap d’ells negar-se a fer-ho si l’altre, o els altres, li ho demanen. Si hi ha algun d’ells, havent estat avisat, no hi compareix, l’altre, o els altres, poden posar, canviar o adreçar les termes, davant de  testimonis.

4.- Com s’assenyalen els termes? Les termes s’assenyalen assegurant-les amb terra diferent de la que hi ha en el lloc on es planten, o bé posant a sota carbons, vidrims, teulissos, closques, pedruscall o quaselvol altre senyal que no pugui corrompre’s, i colgant-hi al costat dues fioles.

Fita marcada amb una creu en pedra

Les termes de pedra picada es consideren prou assenyalades per ells mateixes; però és un bon costum marcar-les amb una ratlla que assenyali la direcció del termenal, o amb unes inicials, nom lletra o marca que les faci indubitables.

Si es marquen amb una ratlla, aquesta es fa en el pla de sobre de la terme, de manera que quan sigui posada, la ratlla feta segueixi la partío; i si és una terme que hagi d’anar en lloc on canvia el termenal de direcció, es fa fer a la ratlla un angle que assenyali les dues direccions.

Si es marquen amb inicials o amb algun nom o marca, les termes s’han de posar de manera que el nom o inicials mirin a la terra d’aquell al qual es refereixen, no a la del veí.

5.- Que assenyala una terme? Una terme, mentre un hom no pugui dubtar que ho és, marca el termenal, el límit de la finca. Encara que no tingui fioles o altre.

6.- Com són les fioles? Les fioles no han d’esser tan grosses o no han de sortir tant de terra com la terme; ni poden ésser tan petites que no tinguin cap sentit; i són bones encara que siguin desiguals en mida i mena.

9.- Cap de la terma. Si la pedra que fa de terma és cap-rodona,  s’entén per cap de terma el punt més alt de la pedra; i si és cap-plana, el punt promedi del cap-pla.

Fita marcada amb una creu en pedra