Avis legal Llindars

Política de Privacitat Web

1. Avis i informació legal
El present avís legal regula l’ús del servei de l’espai web www.llindars.com (d’ara endavant, el «portal») propietat de Llindars (Autònom David Vega Puig amb domicili en Travessia Auriga, 6 Girona  (Girona) posa a la disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització de l’espai web atribueix la condició d’usuari del web (d’ara endavant, «usuari») i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del moment mateix que l’Usuari accedeix al web.
En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar, ja que aquest pot sofrir modificacions.

2. Objecte

El present espai web, propietat de Llindars (David Vega Puig), ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.
L’accés i/o ús del web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del portal o dels serveis vinculats al mateix.
En aquest sentit, Llindars.com es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del web.

3. Condicions d’accés al web

3.1 Caràcter gratuït de la utilització del web.
L’espai web per a la prestació dels serveis que ofereix aquest portal té caràcter gratuït per als usuaris de Llindars.com. No obstant això, a través de l’espai web pot utilitzar les dades personals facilitades pels usuaris.

3.2 Informació veraç

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del portal haurà de ser veraç.
L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi.

4. Ús de l’espai web.

L’usuari es compromet a utilitzar el portal de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, RD 1720/2007 de 21 de desembre, la llei 34/2002 de 11 de juliol, als reglaments d’ús i instruccions, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que Llindars.com posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents condicions generals.
A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa Llindars.com pugui patir, directament o indirecta, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de l’espai web, les condicions generals, i de aquesta política de privacitat.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions del web.

4.1 Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, la informació i els continguts que es recullen al portal estan protegits per la legislació Espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

5. Continguts del portal
Els continguts de l’espai web són posats a la disposició de l’usuari per Llindars.com com a informació pròpia o si escau, de tercers. D’aquesta manera, l’entitat posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos al portal siguin exactes i estiguin actualitzats.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l’ordre públic.
L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
No obstant això, l’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o des compilació.

6) Enllaços

L’espai web www.llindars.com pot incloure dins dels seus continguts enllaços a llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet.
El web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre el web i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7) Protecció de Dades

A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre protecció de dades, Llindars.com informa a l’usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els clients o usuaris que hagin facilitat les seves dades al portal. El client té la possibilitat d’exercitar, d’acord amb l’establert en aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a Llindars , Travesia Auriga 6   Girona (17004)  aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.
Llindars.com es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al seu deure guardar-los, fins i tot després de conclosa la relació contractual, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
L’usuari que facilita les seves dades personals al portal atorga el seu consentiment a Llindars.com per rebre d’aquesta última publicitat de productes o serveis de la mateixa o de tercers, sempre relacionats amb serveis de l’entitat. Si no desitja rebre qualsevol d’aquestes publicitats, podrà comunicar-ho a l’adreça indicada en l’apartat 1 d’aquesta clàusula, mitjançant escrit en el que consti la data i signatura original.

8. Cookies

Llindars.com pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines Web.
Les cookies que utilitza Llindars.com al web s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari.
Aquestes cookies s’utilitzen per Llindars.com amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. De la mateixa manera, s’utilitzen a l’efecte d’elaboració d’estadístiques de Llindars.com per oferir a l’usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar-ho en cada visita al mateix.

9. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a l’espai web són propietat de Llindars.com o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al web atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de Llindars.com o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, en virtut de l’establert en aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre el present espai web.

10. Publicitat

Al web s’allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.
Llindars.com no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Llindars.com pugui patir com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions al fet que queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicable.

11.1 Responsabilitat en l’Accés al Portal

Llindars.com no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

11.2 . Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L’accés al web no implica l’obligació per part de Llindars.com de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
Llindars.com no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al portal.

11.3 Responsabilitat dels enllaços

El servei d’accés al web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, Llindars.com no coneix els continguts i serveis dels enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços ni per qualsevol altre dany.

12. Legislació aplicable

La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a l’espai web, l’usuari i Llindars.com acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.