Fa pocs dies que van obrir la convocatòria de les Ajuts Gestió Forestal sostenible en finques de titularitat privada del 2014.

Els ajuts gestió forestal sostenible es troben en el marc d’aplicació del Programa de Desenvolupament Rural per al període 2007-2013.

A l’any 2014 els ajuts a la gestió forestal sostenible corresponen al capítol 2 (Ajutsgestió forestal sostenible, secció 2.1 Millora d’infraestructures, secció 2.3 Actuacions silvícoles i secció 2.4 Reforestacions), capítol 3 (Prevenció d’incendis forestals, secció 3.2 Gestió en la prevenció d’incendis) i capítol 4 secció 4.2 Producció de tòfona.

 

  • ajuts gestió forestal
  • ajuts gestió forestal Pi cremat
  • ajuts gestió forestal suros cremats capmany

 

A qui va dirigit els ajuts gestió forestal Sostenible?

A persones físiques i jurídiques i agrupacions sense personalitat jurídica, titulars de terrenys forestals o agrícoles.
A associacions de propietaris forestals legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia i inscrites en el registre corresponent.

 

 

Subvencions per al foment de la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada

En el marc de les atribucions que té assignades el Centre de la Propietat Forestal, de fomentar la gestió forestal sostenible per a millorar l’estat i la qualitat de la superfície forestal privada de Catalunya (80% del territori i 1,5 milions d’hectàrees) i que aquesta representa un element estructural cabdal i base de moltes activitats econòmiques, font de recursos renovables i de beneficis directes i indirectes per a tota la societat.

Que en el marc del PDR de Catalunya s’estableix com a eixos prioritaris d’actuació, l’augment de la competitivitat del sector forestal, la millora del medi ambient i la diversificació de l’economia rural.

Que els incendis forestals són intrínsecs al nostre àmbit mediterrani i la millor prevenció és la gestió forestal sostenible de les forests.

Que el sector forestal és d’alta incidència ocupacional, que permet generar llocs de treball a baix cost i com a sector primari repercuteix en tota la cadena fins al consumidor, i el sector del suro és

Ajuts Gestio Forestal 2014estratègic per a Catalunya.

És per tot això que des del CPF es gestionen dues grans línies d’actuació, una referent a les línies d’ajut ordinàries de gestió forestal sostenible i una altra referent a les línies extraordinàries per a la recuperació del potencial forestal en zones afectades per grans catàstrofes natura

ls. Ajuts gestió forestal